Naša predanost zvanju je Vaša garancija uspjeha!

Počnimo od zakona koji se primjenjuju na darovanje. Zakon o obveznim odnosima definira sami pojam darovanja, tj. materijalni dio, a s porezne strane nas potencijalno hvata čak tri zakona! Zakon o porezu na dobit, na dodanu vrijednosti i na promet nekretnina.

1. Zakon o obveznim odnosima

Definirajmo pojam darovanja.
Darovanje predstavlja davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju, bez ikakve naknade i/ili protučinidbe. Ugovorni odnos između darovatelja i obdarenika zasniva se sklapanjem ugovora o darovanju te je sklopljeni ugovor ujedno i pravna osnova stjecanja prava vlasništva za obdarenika.
S obzirom na to da je riječ o dvostranom pravnom poslu, temeljna je pretpostavka nastanka ugovora o darovanju suglasnost volja ugovornih strana, dakle izričita je zakonska odredba da je potrebno da obdarenik dar prihvati. Premda je riječ o dvostranom pravnom poslu, on je jednostranoobvezujući jer obveza na ispunjenje nastaje samo na strani darovatelja. Jedna od najvažnijih karakteristika ugovora o darovanju je besplatnost jer se za darovateljevu činidbu prepuštanja stvari ili imovinskog prava od obdarenika ne traži, niti se može tražiti protučinidba. Zakon o obveznim odnosima propisuje da je za ugovor o darovanju nekretnine obavezna pisana forma.

Darovanje nekretnine2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Predmet oporezivanja PDV-om su isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Smatra se da je isporuka obavljena uz naknadu te kao takva oporeziva PDV-om čak i ako naknada nikada formalno nije primljena. Isporuke bez naknade najčešće predstavljaju isporuke iz privatnih i/ili nepoduzetničkih razloga.
Neovisno o prethodno navedenom, isporuka nekretnina uz zadovoljenje određenih uvjeta ima drugačiji tretman oporezivanja PDV-om od isporuka drugih dobara. Naime, od 1. siječnja 2015. godine PDV-a je sukladno članku 40. stavak 1. točka j) ZPDV-u oslobođena isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine. Iz navedene odredbe proizlazi da se PDV plaća na isporuke građevina ili njihovih dijelova koje nikada nisu bile nastanjene odnosno korištene uključujući zemljište na kojem se nalaze te na isporuke građevina ili njihovih dijelova uključujući zemljište na kojem se nalaze kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine. Građevinom se u smislu Zakona o PDV-u smatra objekt pričvršćen za zemlju ili učvršćen u zemlji. Sukladno tome možemo zaključiti da ako se radi o nekretnini koja je u uporabi dulje od dvije godine isporuka će biti oslobođena obračuna PDV-a, a darovatelj je obvezan provesti ispravak odbitka pretporeza ako nije istekao rok od 10 godina ukoliko je prilikom nabave nekretnine i ulaganja u istu koristio pretporez po ulaznim računima dobavljača.

3. Zakon o porezu na dobit

Zakon o porezu na dobit ima strogo propisane uvjete kada se darovanje smatra porezno priznatim i kada ne povećava osnovicu poreza na dobit. Sukladno odredbama ZPD-a porezno priznatim rashodom darovanja/donacija smatra se ono darovanje učinjeno u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako rashod darovanja iznosi do 2% visine prihoda ostvarenih u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija, npr. u slučaju darovanja potresom pogođenih područja.
U slučaju da darovanje zadovoljava uvjete priča je jednostavna, knjigovodstvena vrijednost nekretnine se smatra porezno priznata, a u slučaju da ne zadovoljava navedene uvjete vrijednost nekretnine ulazi u i povećava osnovicu poreza na dobit.
Za transakciju darovanja nije potrebno izdavati račun. Sukladno odredbi zakona o PDV-u u članku 78., stavku 2. propisano je da porezni obveznik nije obvezan izdati račun za obavljene usluge koje su oslobođene PDV-a. Ukoliko račun bude izdan na njemu je važno naznačiti da je isporuka oslobođena PDV-a temeljem članka 40., stavak 1., točka j), zajedno s napomenom da ne postoji obveza plaćanja računa.

4. Zakon o porezu na promet nekretnina

Sukladno članku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina kada se na promet nekretnina ne plaća porez na dodanu vrijednost plaća se porez na promet nekretnina. Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Iznimno, porez na promet nekretnina ne plaćaju Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije, sve pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu, sve sukladno čl.13. ZPPN. U slučaju da obdarenik ispunjava navedeni uvjet potrebno je u ugovor o darovanju navesti da je nekretnina oslobođena plaćanja poreza na promet članku 13. ZPPN-a.

Vjerojatno izgleda kao da darovanje nije vrijedno poreznog tereta kojeg sa sobom povlači, ali u stvarnosti je situacija malo drugačija. Iako se čak tri različita poreza vežu uz darovanje, postoje načini kako se osloboditi svakog od njih. Prema ZPDV-u građevina je oslobođena obveze PDV-a ako su uvjeti koje smo naveli ispunjeni. Zakon o porezu na dobit isto daje mogućnost oslobođenja porezne obveze u obliku donacije za razne svrhe i za kraj Zakon o porezu na promet nekretnina ima propisana oslobođenja od plaćanja. Nije sve tako crno, a u slučaju da imate nekretninu koju želite darovati i trebate stručnjaka koji će omogućiti da proces prođe sa što manje stresa (i poreza) RKR tim stoji Vam na usluzi.

Karlovac

Trg Kralja P. Svačića 1, 47000 Karlovac
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 47 646 252
fax: +385 47 645 299

ZaGREB

Trakošćanska 6, 10000 Zagreb
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 1 485 5394
fax: +385 1 485 5394